آیا خوردن پوست گوسفند در شرع مباح است؟
 

آیا خوردن پوست گوسفند در شرع مباح است؟

الحمدلله،

دلیلی بر تحریم خوردن پوست گوسفند در شرع وارد نیست و اصل بر آنست که مباح باشد.البته به شرطیکه ذبح گوسفند طبق ظوابط شرعی صورت گرفته باشد.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com