حکم خوردن گوشت مرغ هایی که با دستگاه در کشتارگاه ذبح می شوند؟
 

حکم خوردن گوشت مرغ هایی که با دستگاه در کشتارگاه ذبح می شوند؟

الحمدلله،

ذبح مرغ بوسیله ی دستگاه و سایر آلات تیزی که امروزه در دنیا جهت ذبح بکار می روند جایز است و خوردن گوشت آن مرغها نیز حلال است به دو شرط:

1-    هنگامی که تیغ دستگاه گردن مرغ ها را در یک لحظه ی واحد می برد، قبل از زدن کلید دستگاه باید شخص متصدی بر روی دستگاه خود "بسم الله" بگوید.

2-    متصدی و یا مسئول زدن تیغ بر گردن مرغ ها باید شخصی مسلمان موحد باشد نه مشرک یا کافر ( البته اگر از اهل کتاب باشد یعنی مسیحی یا یهودی باز جایز است).

 

در این مورد هیئت علمای بلند پایه چنین فتوا می دهد:

" ذبح مرغ بوسیله ی دستگاه و آلات جدید به شرطیکه تیغ دستگاه تیز و برنده باشد و نیز هم گردن و هم مری مرغ ها را قطع کند، جایز است. و اگر دستگاه ذابح بصورت همزمان تعداد زیادی از مرغ ها را سر ببرد، در آنصورت گفتن یکبار بسم الله توسط شخصی که دستگاه را به حرکت درمی آورد تا گردن مرغ ها را قطع کند – البته به نیت ذبح – کافیست، در ضمن شخص متصدی دستگاه یا تیغ بایستی مسلمان یا اهل کتاب باشد." "فتاوی اللجنة الدائمة" (22/463)

بر این اساس چنانکه مرغ هایی که در ایران توسط دستگاه ذبح می شوند، دارای این شرایط باشند و توسط شخص موحدی تیغ زده شوند، پس خوردن گوشت مرغ نیز حلال می شود وگرنه خیر.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com