حکم خوردن غذای مناسبتها و نذریهایی که در مکانهای مختلف پخش می شوند؟
 

حکم خوردن غذای مناسبتها و نذریهایی که در مکانهای مختلف پخش می شوند؟

الحمدلله،

خوردن این نوع غذاها ایرادی ندارد به شرطیکه:

- تهیه ی آن غذاها بمناسبت نذر ائمه ی اهل بیت و یا هر شخص دیگری بجز ذات پاک باری تعالی نباشد، زیرا نذر عبادت است و فقط باید خاص الله تعالی باشد و اگر برای کسی غیر او باشد، شرک اکبر است و خوردن چنین نذری هایی جایز نیست.

- باید از حلال بودن ذبح شرعی گوشت استفاده شده از این غذاها که در دانشگاهها تهیه می شود اطمینان کسب نمود. زیرا با توجه به اینکه اکثر اهل تشیع دچار شرک قبور هستند، لذا اصل در اینست که ذبایح و گوشتهای یک منطقه ی شیعه نشین حرام است، مگر آنکه اطمینان حاصل شود که ذابح – هرچند که شیعه است – ولی شرکیات رایج اهل قبور را ندارد و به دیگر موارد کفر از جمله اتهام به ام المومنین معروف نباشد، در آنصورت است که می توان ذبایح چنین شخصی را خورد. اما اگر این اطمینان وجود نداشت بلکه شبهه یا تردید بود، باید از خوردن پرهیز نمود.

و یا آنکه اگر اطمینان وجود دارد که ذبایح آنها توسط تشیع صورت نگرفته بلکه از جایی دیگر وارد کرده اند که یا اهل کتاب هستند (بشرطیکه حیوان ذبح شده توسط برق یا خفگی کشته نشده باشد) و یا از اهل سنت آورده اند، باز جایز است که این نوع ذبایح را استفاده کرد هرچند که توسط شیعه طبغ شده باشد.

بنابراین شما که در دانشگاه هستید؛ اصل اینست که گوشت آنجا جایز نیست مگر آنکه اطمینان حاصل شود که ذبایح آنها بصورتی که توضیح داده شد باشد.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com