آداب ناخن گرفتن
 

آداب ناخن گرفتن

الحمدلله،

گرفتن ناخن های دست و پا از جمله خصلتها و سنن فطری است که احادیثی صحیحی بر آن دلالت دارند.

از انس رضی الله عنه روایت شده که گفت: «وقَّتَ لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة: ألا نترک شیئاً من ذلک أکثر من أربعین لیلة» (رواه مسلم)

 یعنی: پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما در مورد کوتاه کردن سبیل و ناخن و کندن موی زیر بغل و تراشیدن شرمگاه وقتی را تعیین کردند که پس از 40 شبانه روز هیچیک از آنها را باقی نگذاریم.

اما از جمله آداب گرفتن ناخن بصورت زیر است:

قبلا لازم به تذکر است که احادیث ثابتی در مورد نحوه و طرز ناخن گرفتن پیامبر صلی الله علیه وسلم وارد نشده است، اما در آثار علما مطالبی در این مورد وجود دارد که ما آنها را ذکر می کنیم:

1- گرفتن ناخن شامل دست ها و پاها می شود.

2- گرفتن ناخن باید از دست راست شروع شود و بعد دست چپ و بعد پای راست و بعد طرف چپ. زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم تیامن (تقدیم راست بر چپ) را دوست می داشتند بجز در هنگام قضای حاجت. از عایشه رضی الله عنه روایت است که گفت: (کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب التیامن فی تنعله و ترجله و طهوره و فی شأنه کله). متفق علیه

«پیامبر صلی الله علیه وسلم هنگام نعل به پا کردن و سرشانه کرن و وضو گرفتن و در تمام کارهایش، دوست داشت که طرف راست را بر طرف چپ مقدم دارد».

امام نووی رحمه الله در "المجموع" (1/339) می فرماید: "اجماع است که گرفتن ناخنها جزو سنت می باشد، و در این امر زن و مرد و ناخنهای دست و پا همسان هستند، و مستحب است که گرفتن را از دست راست شروع کرد و بعد چپ سپس پای راست و بعد چپ."

3- در مورد کیفیت گرفتن انگشتها و اینکه از کجا شروع شود و به کجا ختم گردد، هیچ حدیثی ثابت نشده است. اما برخی از علما همچون امام غزالی در احیاء و امام نووی در شرح صحیح مسلم کیفیتی را تعیین کرده اند که مثلا ابتدا باید از انگشت کوچک (تسبیح) شروع شود و سپس انگشت وسط و .. تا به انگشت شست می رسد و سپس دست چپ را  از انگشت اشاره شروع کرده تا ...

اما در حقیقت این نوع کیفیت ناخن گرفتن هیچ دلیلی در شرع ندارد و لذا عمل به آنها نه واجب است و نه سنت و کسی که ادعا کند این شیوه ی ناخن گرفتن سنت است، سخن بدون دلیلی گفته است. بنابراین کافیست تا از دست راست شروع کرد و به چپ رسید و بعد پای راست و بعد چپ و اما گرفتن ناخن از هر یک از انگشتهای دست یا پا جایز و مباح است.

حافظ عراقی رحمه الله می گوید: "حدیثی در مورد کیفیت ناخن گرفتن ثابت نشده است که بتوان به آن عمل کرد.". "طرح التثریب" (2/77)

و حافظ ابن حجر رحمه الله می گوید: "هیچ حدیثی در مورد نحوه ی گرفتن ناخنها به اثبات نرسیده است... سپس ادامه می دهد: و ابن دقیق العید روشی را که غزالی و کسانی که تابع او شده اند را انکار می کند و گوید: تمامی این (شیوه ها) بدون اصل هستند، و مستحب دانستن آنها بدون دلیل است، و در نظر من بطور کل قبیح است،.. آری، شروع کردن از دست راست و پای راست دارای اصل است و آن حدیث (کان یعجبه التیامن) است.". "فتح الباری" (10/345)

 

اما در مورد زمان گرفتن ناخنها و اینکه شب باشد یا روز و یا جمعه باشد یا غیر آن،  اینکه باید در زیر خاک دفن گردند، باز هیچ حدیث صحیحی ثابت نشده است و هرآنچه در این باب آمده یا ضعیف هستند و یا موضوع.

حافظ سخاوی رحمه الله می گوید: "هیچ چیزی در مورد کیفیت آن (گرفت ناخن ها) و در مورد تعیین روز آن از پیامبر صلی الله علیه وسلم ثابت نشده است.". "المقاصد الحسنة" (ص / 422) .

اما برخی از آثار در مورد عادات صحابه در مورد گرفتن ناخن و اینکه آنها در روز جمعه این کار را می کردند وجود دارد: امام بیهقی با سند خود از نافع آورده :( أن عبد الله بن عمر کان یقلم أظفاره ویقص شاربه فی کل جمعة .). "السنن الکبری" (3/244)

یعنی: همانا عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ناخنهای خود و سبیلش را در هر روز جمعه می گرفت و کوتاه می کرد.

و حافظ ابن رجب در "فتح الباری" (5/359) از راشد بن سعد آورده که گفت: ( کان أصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم یقولون: من اغتسل یوم الجمعة، واستاک ، وقلم أظفاره، فقد أوجب).

یعنی: اصحاب رسول خدا صلی الله علیه وسلم می گویند: هرکس روز جمعه غسل کند و مسواک زند و ناخنهایش را بگیرد، براستی که اجر و پاداش برایش واجب می گردد.

 

و امام بیهقی در "شعب الایمان" می گوید: "حدیثی در مورد دفن مو و ناخن از وجوه مختلف وارد شده است ولی تمامی آنها ضعیف هستند."

ولی امام احمد دفن مو  ناخن را امری پسندیده شمرده اند، ایشان می فرماید: "مو و ناخنها (بعد از گرفتن) دفن می شد، و اگر این عمل انجام نشد، ایرادی بر آن نمی بینم." رواه الخلال فی " الترجل " ( ص 19 ) .

بنابراین هرکس در مورد کیفیت گرفتن ناخن هر ادعایی داشته باشد، ادعای او بدون دلیل و غیر قابل حجت است.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com