در شهر ما رسم است که اگر زنی زایمان کرد، زنان فامیل به او هدیه می دهند
 

در شهر ما رسم است که اگر زنی زایمان کرد، زنان فامیل به او هدیه می دهند

الحمدلله،

«آری، هدیه دادن بمناسب تولد بچه ایرادی ندارد، زیرا اصل در هدیه و تمام معاملات؛ بر جواز و صحت آن است، مگر آنچه دلیلی بر تحریم آن ارائه شود.

پس اگر رسم مردم اینگونه باشد که هرگاه بچه ای بدنیا آوردند بستگانش به او مقداری پول هدیه بدهند، ایرادی ندارد که به تبعیت از عرف و عادت چنین کنند نه برای تعبد الله عزوجل، زیرا تاجائیکه می دانم در سنت چیزی که دلیل بر استحباب اینکار باشد وارد نشده است، اما اینکار از عرف و عادت مردم امروزی است که متداول شده است (و انجام آن بلا مانع است) مگر آنکه این عادت متضمن ضرری برای کسی باشد، که در آنصورت ضرر رساندن ممنوع است، پس اگر این عادت موجب سنگینی بر دوش شوهر شود، بگونه ایکه زن با شوهرش مشاجره و ستیز کند تا به او پولی دهد که بر دوشش سنگینی می کند، این کار مورد نهی است، چون موجب اذیت شوهر و در تنگنا قرار دادن اوست، اما آنچه که بر طبق عادت مردم با پول کمی هدیه داده می شود و موجب محبت و مودت می شود، ایرادی ندارد».

"نور علی الدرب" للشیخ ابن عثیمین (ص34 ، 35) .

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com