خوردن ومکیدن پستان زن توسط شوهرش بقصد لذت چه حکمی دارد؟
 

خوردن ومکیدن پستان زن توسط شوهرش بقصد لذت چه حکمی دارد؟

الحمدلله،

این امر جایز است و ایرادی بر آن نیست زیرا هیچ دلیلی بر تحریم یا کراهیت آن وجود ندارد و هرگونه استمتاع زوجین از یکدیگر بجز دخول در هنگام حیض و نفاس و نزدیکی از عقب (مقعد) جایز است زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «و اتق الدبر و الحیضة» یعنی: "از (نزدیکی با) پشت (مقعد) زن و هنگام حیض پرهیز کن".

 

و حتی اتفاق افتاده که یکی از صحابه با مکیدن پستان زوجه ی خود شیر او را نوشیده است؛ بطوریکه یکی از اصحاب در هنگام مداعبه و نزدیکی به همسرش پستان همسرش را به دهان گرفت و مقداری از شیر همسرش به دهانش رفت و سپس رفت پیش ابو موسی اشعری (رضی الله عنه) و از او طلب فتوی کرد که حکمش چیست؟ ابو موسی اشعری به او فتوی داد که همسرت بر تو حرام است، سپس آن صحابی پیش عبدالله ابن مسعود (رضی الله عنه) رفت و دو باره طلب فتوی کرد، عبدالله ابن مسعود به او گفت که اشکالی ندارد زیرا شیر خوارگی فقط بایست تا زیر دو سال باشد، از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل شده که میفرماید: "شیر دادن (نوزاد) تا دو سال است" و خداوند متعال میفرماید: }و مادران بایست دو سال تمام فرزندان خود را شیر دهند برای کسی که خواستار تکمیل دوران شیرخوارگی باشد{… پس شیردادنی که محرم میکند سن معینی دارد و آن سِّنی است که گوشت و استخوان انسان در دو سال اول رشد و نمو میکند و بعد از آن (دو سال) دیگر محرمیت در شیرخوارگی محسوب نمیشود. سپس ابو موسی اشعری گفت: دیگراز من سؤال نکنید در حالی که این عالم بزرگ (یعنی عبدالله ابن مسعود) بین شما است.

پس برای یک شخص جائز است که پستان زنش را بمکد و این از وسائل مداعبه مشروع است و اشکالی ندارد.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com