کسی که در لب هایش زخم باشد چگونه وضوء بگیرد؟
 

کسی که در لب هایش زخم باشد چگونه وضوء بگیرد؟

الحمدلله،

از الله متعال مسئلت داریم بیماری شما را شفا بفرماید و سلامتی کامل را بازیابید.

اگر استفاده از آب به لب شما آسیب برساند، در آنصورت برای طهارت باید تا آنجا که مقدور است صورت خود را بشوئید بدون آنکه آب به لب ها برخورد کند، سپس بقیه اعضای وضوء را هم بشوئید، آنگاه به دلیل نشستن لب ها و ترک مضمضه بایستی تیمم بگیرید، البته می توانید قبل از وضوء هم تیمم گرفت. اما نگرفتن وضوء و اکتفاء به تیمم جایز نیست، بلکه باید بین هر دو را جمع ببندید؛ اعضایی که با آب آسیب نمی بینند را بشوئید و بجای شستن اعضائی که از برخورد آب آسیب می بینند یک بار تیمم کنید.

همین قضیه در مورد غسل کردن نیز صدق می کند و قابل اجراست؛ یعنی تاجائیکه مقدور است بدن شسته شود و محلی که شستن آن ترک شده باشد بجای آن یک بار تیمم گرفته شود.

برای تیمم : دوکف دستش را بر زمین زند و در آنها فوت کرده و سپس با آنها صورت و سپس دو کف دستش را مسح کند.

علامه ابن عثیمین می گوید : «هرگاه شخصی زخمی را در اعضای طهارت یافت، چند حالت برای آن وجود دارد :

حالت اول : زخم مکشوف است (باند پیچی نشده) و شستن آن نیز ضرری وارد نمی سازد، در این حالت شستن آن واجب است.

حالت دوم : زخم مکشوف است و شستن به أن ضرر می رساند ولی مسح آن بدون ضرر است، در این حالت شستن واجب نیست ولی مسح آن واجب می شود.

حالت سوم : زخم مکشوف است و شستن و مسح به آن ضرر می رسانند، در این حالت باید بجای آن عضو زخمی، تیمم بگیرد و ضمنا بقیه اعضای وضوء را بشوید.

حالت چهارم : زخم به دلیل نیاز بوسیله ی باند و پانسمان بسته شده است، در این حالت بر روی باند یا پانسمان مسح می شود و لازم به شستن آن عضو نیست و سپس وضویش را کامل کند، و تیمم لازم نیست» " فتاوی أرکان الإسلام" (1/234).

و علامه ابن باز می گوید : «هرگاه بر عضوی از اعضای وضوء جراحتی وجود داشت که امکان شستن و یا مسح آن (با دست تر) وجود نداشت، یعنی اینکار منجر به افزایش جراحت یا تاخیر در بهبودی شود، پس بر این شخص واجب است تیمم کند، هرگاه وضوء گرفت و عضو مجروح را ترک کرد و سپس داخل نماز شد و در اثنای آن بیاد آورد که تیمم نکرده، باید (نمازش را قطع و) تیمم گرفته و از نو نماز بخواند..» "مجموع فتاوی الشیخ ابن باز" (10/197).

منبع : سایت (الإسلام سؤال وجواب).

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

 

IslamPP.Com