نماز تسبیح و چگونگی خواندن آن
 

نماز تسبیح و چگونگی خواندن آن

الحمدلله،

 

در مورد نماز تسبیح، برخی از علماء آنرا غیر مشروع میدانند، زیرا میگویند احادث وارده در مورد نماز تسبیح ضعیف میباشند، و از این علماء میتواند شیخ بن عثیمین از علماء معاصر نام برد، و بعضی دیگر آنرا مشروع میدانند زیرا میگویند که گرچه روایات ضعیفی  وارد شده است، ولی در مجموع این روایات حکم آنرا به مرحله "حسن" میرساند، و این مرحله جزو احادیث صحیح بشمار میرود، و از این علماء میتوان شیخ البانی از علماء معاصر نام برد، و مذهب شافعی و حنفی اعتقاد به صحت نماز تسبیح دارند.

 

در نتیجه اگر کسی اعتقاد به صحت این مسئله داشته باشد و آنرا بخواند اشکالی ندارد و اگر کسی اعتقاد به ضعف این موضوع داشته باشد و نخواند نیز اشکالی ندارد ولی نباید روی اشخاص دیگر انکار کند و عیب بگیرد.

 

و طریقه خواندن آن بدین صورت است:

 

چهار رکعت نماز میخواند، و در هر رکعت بعد از فاتحه و سوره 15 بار میگوید: "سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَکْبَرُ"، و سپس به رکوع میرود و 10 بار همان ذکر را تکرار میکند، و در قیامِ بعد از رکوع نیز 10 بار، و در سجود اول 10 بار، و در بین سجدتین 10 بار, و در سجود دوم 10 بار، و در بعد از سجود دوم کمی میشیند و 10 بار میگوید و سپس برای رکعت دوم بلند میشود و میایستد، و این را در هر 4 رکعت تکرار میکند، پس در هر رکعت 75 بار سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَکْبَرُ میگوید، و در مجموع 4 رکعت 300 بار این ذکر رامیگوید.

 

و این نماز را اگر بشود در هر روز یکبار، اگر نشد هر هفته یکبار، و اگر نشد هر ماه یکبار، و اگر نشد هر سال یکبار، و اگر نشد در عمر یکبار میخواند.

 

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com